МЕХАНІЗМ ОРГАНІЗАЦІЇ РЕФЛЕКСИВНИХ ВПЛИВІВ У СИСТЕМІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Оплачко І.О.
к.е.н.
i.o.oplachko@nuwm.edu.ua
Національний університет водного господарства та природокористування (Україна)

Практика діяльності вітчизняних промислових підприємств показує, що антикризові заходи на таких підприємствах реалізуються фрагментарно та несистемно, здебільшого як реакція на негативні прояви кризових явищ. Це свідчить про необхідність формування на промислових підприємствах цілісного механізму антикризового управління, що враховував би етапи від попередження кризових явищ до послаблення і подолання негативних наслідків кризи. В умовах суттєвих ресурсних та часових обмежень, підвищеного ризику в основу такого механізму має бути покладено рефлексивний підхід до управління, що дозволяє здійснювати активну адаптацію до зовнішнього середовища шляхом впливу на стейкхолдерів і зміни їх поведінки в напрямку, необхідному підприємству для досягнення цілей антикризового управління. Особливої актуальності в таких умовах набуває рефлексивний інструментарій у системі антикризового управління поведінкою тих ключових стейкхолдерів, від рішення про покупку яких найбільшою мірою залежить ефективність діяльності підприємства, тобто споживачів.

Кризові стани промислових підприємств за участі ключових стейкхолдерів можуть виникнути в наступних випадках:

• якщо обсяг продажу товару в останні періоди був низьким і виник дефіцит коштів за результатами операційної діяльності підприємства (необхідним є різке збільшення обсягу збуту товару для зменшення дефіциту коштів);

• якщо попит на товар підприємства не забезпечує прибутковості його діяльності. В цьому випадку можливі дві ситуації:

  1. служба продажу укладає невелику кількість договорів купівлі-продажу і необхідне забезпечення укладення максимальної кількості угод за заявками споживачів;
  2. необхідно активізувати інформаційну діяльність з просування товарів для стимулювання попиту споживачів на ринках збуту (рис. 16).
Механізм організації рефлексивних впливів у системі антикризового управління діяльністю промислових підприємств.

Рис. 16: Механізм організації рефлексивних впливів у системі антикризового управління діяльністю промислових підприємств.

Джерело: сформовано автором

Виділені кризові стани дозволяють розглянути можливі ситуації рефлексивної взаємодії промислових підприємств зі споживачами у системі антикризового управління в рамках трьох основних моделей рефлексивного управління: модель «принцип дефіциту»; модель «продавець і споживач»; модель «реклама товару» (рис. 17).

Моделі організації рефлексивних впливів у системі антикризового управління діяльністю промислових підприємств.

Рис. 17: Моделі організації рефлексивних впливів у системі антикризового управління діяльністю промислових підприємств.

Джерело: сформовано автором на основі [2; 3; 4]

Реалізація в рамках механізму організації рефлексивних впливів у системі антикризового управління моделі «принцип дефіциту» дозволяє усунути дефіцит коштів за результатами операційної діяльності за рахунок рефлексивного регулювання уявлень споживачів про обсяг продажу; «продавець і споживач» – дозволяє забезпечити укладення максимальної кількості угод за отриманими заявками споживачів шляхом рефлексивного регулювання їх уявлень про ціну товару; моделі «реклама товару» – збільшити обсяг реалізації продукції за рахунок збільшення попиту на товар із застосуванням відповідного інформаційного регулювання і методів рефлексивного управління поведінкою споживачів.

Синтез механізму організації рефлексивних впливів та моделей інформаційної взаємодії дозволяє урахувати готовність cпоживачів до прийняття рішень, необхідних підприємству, та спрогнозувати зміни їх поведінки при здійсненні таких впливів, що, в свою чергу, дає змогу знизити витрати на реалізацію антикризових заходів та забезпечити зростання прибутковості діяльності промислових підприємств.

ЛІТЕРАТУРА

  1. Kahneman D., Tversky А. Prospect theory: an analysis of decisions under risk / D. Kahneman, A. Tversky. Econometrica. 1979. № 47. P. 263–291.
  2. Талер Р. Новая поведенческая экономика. Почему люди нарушают правила традиционной экономики и как на этом заработать. Москва: Изд-во «Э», 2017. 368 с.
  3. Чалдини Р. Психология влияния / Р. Чалдини. СПб. : Питер, 2018. 336 с.
  4. Чхартишвили А. Г. Теоретико-игровые модели информационного управления / А. Г. Чхартишвили. М. : ЗАО «ПМСОФТ», 2004. 227 с.