ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВОЇ ЛОГІСТИКИ НА ОСНОВІ SCM-СИСТЕМ

Судук Н.В.
к.е.н.
nataliia.suduk@pnu.edu.ua
Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника (Україна)

Актуальність обраної теми дослідження полягає у тому, що реалізація промислової логістики, яка включає логістику постачання, виробничу логістику, логістику збуту, кожна з яких супроводжується транспортною логістикою та логістикою реалізації відходів, є складним процесом, який потребує застосування інформаційних систем. Однією із таких є SCM-система (Supply Chain Management – АСУ ланцюгами поставок), яка забезпечує планування, організацію та контроль ланцюгів постачання. Власне сферами, на яких зосереджено управління ланцюгами поставок є: закупки і постачання виробництва, управління складами, оптимізація транспортних операцій, збут, визначення місцезнаходження ланок ланцюга поставок. За таких умов, виникає потреба у дослідженні особливостей реалізації промислової логістики на основі SCM-системи.

Проаналізувавши наукові праці [1, 2, 3] щодо управління ланцюгами постачання підприємства на основі системи SCM та враховуючи показники виробничої, ринкової та сервісної підсистем, які впливають на ефективність реалізації промислової логістики нами запропоновано компонування SCM-системи як визначення відповідності її процесів і модулів (таблиця  1).

Таблиця 1

Компонування SCM-системи “Процеси-Модулі”

SCM-система (підсистема SCP+ підсистема SCE) Процеси Модулі
PLAN (Планування)
визначення джерел поставок;
планування запасів;
встановлення вимог до системи дистрибуції;
визначення обсягів виробництва, поставок сировини / матеріалів і готової продукції.
Стратегічне планування
Планування запасів
Планування попиту
Дані про попит
SOURCE (Закупівля)
оцінювання та вибір постачальника;
перевірка якості поставок;
укладання контрактів з постачальниками;
управління процесами: придбання, отримання, транспортування, контролю, постановки на зберігання до оприбуткування і прибуткування.
Управління поставками
MAKE (Виробництво)
контроль за технологічними змінами;
управління виробничими потужностями;
управління виробничими циклами;
управління якістю виробництва;
управління графіком виробничих змін;
визначення специфічних процедур виробництва (виробничі цикли та процедури, контроль якості, упаковка, умови зберігання, випуск продукції).
Розвиток планування
Управління виробництвом
DELIVER (Доставка)
Управління замовленнями:
- створення і реєстрація замовлень;
- формування вартості;
- вибір конфігурації товару;
- створення і ведення клієнтської бази з підтримкою бази даних по товарах та цінах.
Управління складами:
- комплектація; створення спеціальної упаковки, ярлика для клієнта; відвантаження продукції.
Управління транспортуванням:
- визначення правил управління каналами і замовленнями;
- регулювання товаропотоків;
забезпечення якості поставок.
Управління замовленнями
Управління складським господарством
Планування транспортування
Транспортні системи
RETURN (Повернення)
визначаються структурні елементи повернень товару (дефекти, зайві, ті, які підлягають ремонту);
складання графіку повернень;
направлення на знищення і переробку;
забезпечення післяпродажного обслуговування в контексті повернення товару.
Управління продуктом
Управління контактами з клієнтами

Джерело: розроблено автором на основі [1, с.59-60; 2, с. 50; 3, с. 139-240]

Варто відзначити, що у складі SCM-системи виділяють дві підсистеми: SCP (Supply Chain Planning – планування ланцюгів поставок) та SCE (Supply Chain Execution – виконання ланцюгів поставок у режимі реального часу) [3, 4].

SCP включає: системи для розширеного планування і формування календарних графіків, системи для сумісної розробки прогнозів. Також SCP-системи дозволяють здійснювати стратегічне планування структури ланцюга поставок: розробка планів мережі поставок, моделювання різних ситуацій, оцінювання рівня виконання операцій, порівнювання планових і поточних показників [4, с. 52]. SCE включає реалізацію планів і оперативне управління ланками ланцюжка поставок, такими як транспорт або складське господарство [3, c. 140].

Таким чином, запропонований підхід щодо застосування компонованої SCM-системи “Процеси-Модулі” для реалізації промислової логістики забезпечить: зменшення запасів, збільшення обороту запасів, коротший період планування, більш точний прогноз, покращення використання виробничих потужностей, зниження витрат транспорту, вчасні поставки, швидке реагування на зміну потреб, зростання рівня задоволення клієнта, невеликій кількості повернень. В цілому це сприятиме підвищенню рівня прибутковості підприємства на основі поліпшення його конкурентоспроможності.

ЛІТЕРАТУРА

  1. Бочко О.Ю. Взаємозв’язок скорочення ланцюгів постачання та SCM на ринку овочів та фруктів / Бочко О.Ю., Рожко Н.Я., Васильців Н.М. // Академічний огляд. – 2020. – № 2 (53). – С. 55-61.
  2. Костюк О.С. Стратегічне управління ланцюгом поставок / О.С. Костюк // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006. – № 552 : Логістика. – С. 46-56.
  3. Овчаренко Г.С. Управління ланцюгами постачання підприємства на основі системи SCM / Г.С. Овчаренко, О.А. Рутківський // Вісник Хмельницького національного університету. – 2011. – № 3, T. 1. – С. 138-142.
  4. Яценко Р.М. Інформаційні системи в логістиці : навчальний посібник / Р.М. Яценко, І.В. Ніколаєв. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2012. – 232 с.