МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНКИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Чечетова-Терашвілі Т.М.
д.е.н., доцент
terashvili.tm@gmail.com
Булкіна І.А.
к.е.н.
yartym.ia@gmail.com
ХНЕУ ім. С. Кузнеця (Україна)

Питання методичного забезпечення оцінки зовнішньоекономічної безпеки є надзвичайно важливою складовою ефективного управління економікою держави. Також слід враховувати її системну сутність, оскільки зовнішньоекономічна безпека є частиною економічної безпеки й одночасно взаємодіє з усіма іншими підсистемами національної безпеки.

Методичні рекомендації щодо розрахунку рівня економічної безпеки України, затверджені наказом Мінекономрозвитку від 29.10.2013 №1277 [1] наразі є основним нормативним документом для проведення досліджень з цього питання. В них визначено перелік основних індикаторів стану економічної безпеки України, їхні порогові значення, а також алгоритм розрахунку інтегрального індексу економічної безпеки. Однак, в документі вказано, що вони мають інформаційний, рекомендаційний, роз’яснювальний характер та не є обов’язковими.

Аналіз та практичне застосування зазначених Методичних рекомендації дозволили виявити таке: вибір п’яти діапазонів економічної безпеки (20, 40, 60, 80, 100) відносно деякого оптимального значення є суб’єктивним та необґрунтованим; індикатори визначаються відносно деякого оптимального значення, що виключає можливість існування коридору оптимальних значень, перевищення оптимального значення та знаходження індикаторів в діапазоні верхніх порогових значень; якщо поточні значення індикаторів перевищують оптимальні значення для стимуляторів та менші оптимальних для дестимуляторів, то здійснюється «обрізання» індикаторів – прирівнювання до 1, що призводить до штучної втрати інформації; вагові коефіцієнти індикаторів та складових економічної безпеки визначаються шляхом експертного опитування, у разі значної парної кореляції «найбільш важливим» індикаторам пропонується якимось чином знижувати вагу, що містить суб’єктивізм та безперечно знижує наукову та практичну цінність отриманих результатів [2].

З огляду на таке, для оцінки зовнішньоекономічної безпеки України доцільно використовувати й інші методи, які ґрунтуються на визначенні кількісних та якісних характеристик, що відображають поточний її стан та можливі напрями протистояння поточним загрозам. Зокрема, методи факторного, кластерного, дискримінантного, канонічного, регресійного, рейтингового аналізу, метод аналізу й обробки сценаріїв та ін. Однак, оцінку зовнішньоекономічної безпеки необхідно проводити не лише на загальнодержавному, а й на регіональному рівнях. Одним з варіантів такої оцінки можна вважати щомісячний моніторинг соціально-економічного розвитку регіонів України, який проводить НДЦ ІПР НАН України за власною методикою [3]. Зокрема, зовнішньоекономічна діяльність регіонів оцінюється за 8 показниками: темп зростання (зменшення) обсягу експорту товарів, обсяг експорту товарів, обсяг експорту товарів на душу населення, коефіцієнт покриття експортом імпорту (товари), темп зростання (зменшення) обсягу експорту послуг, обсяг експорту послуг, обсяг експорту послуг на душу населення, коефіцієнт покриття експортом імпорту (послуги).

Комплекс показників, на наш погляд, не є достатнім, оскільки в ньому відсутні показники, що характеризують імпорт, оцінці підлягає лише експортна діяльність виключно за товарами та послугами. З огляду на таке, його доцільно доповнити показниками імпорту (темпи зростання (зменшення) обсягу імпорту товарів і послуг, обсяги імпорту товарів і послуг, обсяги імпорту на душу населення), показником «рівень інноваційної продукції у товарному експорті», а також об’єднати показники експорту товарів та експорту послуг. Удосконалений комплекс показників зовнішньоекономічної безпеки регіонів представлено на рис. (рис. 10):

Компекс показників оцінки зовнішньоекономічної безпеки регіонів.

Рис. 10: Компекс показників оцінки зовнішньоекономічної безпеки регіонів.

Використання запропонованого комплексу показників дозволить повною мірою здійснювати оцінку зовнішньоекономічної безпеки регіонів, що безпосередньо впливає на рівень зовнішньоекономічної безпеки держави. В свою чергу використання більш широкого кола наукових методів разом з розробленою методикою оцінки рівня економічної безпеки України дозволить підвищити рівень точності такої оцінки в цілому та за окремими складовими національної безпеки, що дозволить приймати превентивні та ефективні рішення органам державної влади.

ЛІТЕРАТУРА

  1. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України : Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України №1277 від 29.10.2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1277731-13#Text.
  2. Харазішвілі Ю. М. Визначення стратегічних орієнтирів рівня економічної безпеки України; аналіт. доп. [Електронний ресурс] / Ю. М. Хара-зішвілі, Є. В. Дронь, Д.О. Махортих.– Режим доступу: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2014-04/energobezp-7ca89.pdf .
  3. Моніторинг соціально-економічного розвитку регіонів України за Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку НАН України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ndc-ipr.org/analytics/.