ЯКІСТЬ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ І ЕФЕКТИВНІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ: ЕКОНОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ

Артеменко В.Б.
к.е.н., доцент
victor.artemenko@gmail.com
Львівський торговельно-економічний університет (Україна)
Артеменко Л.В.
доктор філософії, директор ТОВ Ту-Ю (Варшава)
lyubov.artemenko@gmail.com
Артеменко О.В.
директор, ООО Гоу Ту-Ю Украина (Львов)
lena.artemenko@gmail.com

Верховенство пріоритету проблеми щодо забезпечення гідної якості життя своєму населенню задекларовано в основних законах більшості країн. Так і в Законі України «Про засади державної регіональної політики» вказано, що вона спрямована на забезпечення високого рівня якості життя людей на всій території України з урахуванням особливостей регіонів [1].

Про доцільність використання саме показника «якість життя» як критерію економічного розвитку суспільства було відзначено ще в докладі, підготовленого Комісією з основних показників економічної діяльності й соціального прогресу, очолюваною лауреатами Нобелевських премій Джозефом Стігліцем та Амартія Сеном [2]. Комісія відзначала, що використання ВВП як критерію економічного розвитку може бути оманливим – статистика ВВП говорить про поліпшення в економіці, а більшість громадян у повсякденному житті цього не відчувають. Між ВВП й інтересами суспільства можуть бути протиріччя. Наприклад, гонитва за ВВП може суттєво погіршувати екологію, а боротьба за екологію призводить до скорочення ВВП.

Мета нашої доповіді – на засадах економетричного аналізу висвітлити та проаналізувати зв’язки, існуючи між інтегральними індикативними показниками якості життя населення, з одного боку, і ключовими характеристиками державної регіональної політики України – з іншого, запропонувати підходи до оцінювання ефективності державної регіональної політики в контексті критеріїв якості життя населення. Наша позиція в оцінюванні ефективності державної регіональної політики на основі критеріїв якості життя населення ґрунтується на базових положеннях, близьких до тих, що викладені у роботі професора С.А. Айвазяна [3]. Серед них варто відзначити такі три завдання, що розв’язуються в нашому дослідженні:

  1. визначається перелік результуючих синтетичних індикаторів якості життя населення (СІЯЖН), здебільшого латентних, які можна використовувати як критерії ефективності державної регіональної політики;
  2. для кожного СІЯЖН визначається свій набір пояснюючих змінних, які характеризують державну регіональну політику, що проводиться державними і місцевими органами управління;
  3. визначається (оцінюється) регресійна залежність, яка існує між кожним СІЯЖН і відповідним набором пояснюючих змінних.

Логіка нашого дослідження передбачає, що нам уже відомі СІЯЖН. І ми хочемо з’ясувати, як значення цих синтетичних індикаторів y залежать від пояснюють змінних \(x^{(1)},…,x^{(p)}\), у ролі яких ми розглядаємо характеристики державної регіональної політики, що проводиться в країні. В такій постановці задачі пояснюючі змінні \(x^{(1)},…,x^{(p)}\) інтерпретуються як причини аналізованих результатів \(y\), причому причини, що піддаються в тій чи іншій мірі регулюванню. На підставі цієї логіки з урахуванням доступного інформаційного забезпечення у доповіді пропонуються підходи до формування наборів аналізованих СІЯНЖ та пояснюючих змінних \(x^{(1)},…,x^{(p)}\). Серед цих змінних є прямі характеристики державної регіональної політики, що проводиться в країні, прямі характеристики інституціонального розвитку, а також непрямі характеристики якості інститутів та державної регіональної політики.

Слід зазначити, що у доповіді серед аналізованого переліку синтетичних індикаторів якості життя населення розглядається інтегральна характеристика якості життя населення вищого рівня спільності \(Y(t)\). Вона вимірюється за методикою Міжнародного центру конкурентоспроможності IMD (Institute for Management Development World Competitiveness Center, Лозанна, Швейцарія) відповідною експертною оцінкою по 10-бальній шкалі [4].

Результати економетричного аналізу регресійних залежностей між \(Y(t)\) і відповідним набором пояснюючих змінних свідчать, що на підвищення якості життя населення суттєво впливають такі характеристики державної регіональної політики, що проводиться в Україні:

  • рівень політичної стабільності та відсутність насильства/тероризму,

  • ефективність боротьби з корупцією,

  • питома вага фінансування досліджень і розробок у ВВП.

Одержані у нашому дослідженні результати дозволяють стверджувати, що деякі ключові характеристики державної регіональної політики України можна розглядати як детермінанти підвищення якості життя населення.

ЛІТЕРАТУРА

  1. Закон України «Про засади державної регіональної політики». URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156-19#Text.
  2. Комиссия по основным показателям экономической деятельности и социального прогресса. URL : https://ru.wikipedia.org/wiki/Комиссия_по_основным_показателям_экономической_деятельности_и_социального_прогресса.
  3. Айвазян С.А. Анализ качества и образа жизни населения / Центральный экономико-математический ин-т РАН. Москва : Наука, 2012. 432 с.
  4. IMD World Competitiveness Center. URL : https://www.imd.org/wcc/products/eshop-products-overview/.