УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ БІЗНЕС-СИСТЕМ НА ОСНОВІ ТЕХНОЛОГІЙ НЕЙРОЛІНГВІСТИЧНОГО ПРОГРАМУВАННЯ

Пархоменко Н.О.
к.е.н., доцент
parkhomenko.na28@gmail.com
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

Сучасні зміни глобального середовища потребують формування науково обґрунтованих методів і механізмів управління розвитком бізнес-систем. Передбачення зміни стану бізнес-системи, випередження дій конкурентів, споживачів та постачальників, здатність здійснювати опір негативним чинникам, де стимуляторам розвитку бізнес-систем потребує наявності відповідних управлінських навичок та достатнього потенціалу. Стратегічним завданням бізнес-систем є створення умов для стабільного безперервного розвитку, позитивної динаміки очікуваних результатів. В свою чергу, оцінка проблемного бізнес-простору розвитку бізнес-систем є підґрунтям розробки та прийняття управлінських рішень щодо траєкторії їх подальшого розвитку.

Інструментом оцінювання розвитку бізнес-систем може бути технологія нейролінгвістичного програмування. Ця технологія пропонує моделі прийняття рішень в ситуації непередбачуваності, складності врахування впливу значної кількості факторів глобального середовища. Нейромоделі розвитку бізнес-систем можуть застосовуватися при оцінці розвитку бізнес-систем, оскільки дозволяють вирішити наступні завдання: оцінити фактичний стан бізнес-системи на певний період часу, тобто винайти симптоми можливих проблем розвитку бізнес-систем; побудувати причинно-наслідкові ланцюжки зв’язків, які обумовили такий стан бізнес-систем, тобто винайти причини проблем розвитку бізнес-систем; встановити відхилення від бажаного стану бізнес-системи виходячи із цілей її розвитку, тобто оцінити результати; здійснити діагностику ключових параметрів розвитку бізнес-систем та оцінити їх прогнозні результати, тобто визначити майбутню ефективність розвитку бізнес-систем; на основі отриманих прогнозних результатів скорегувати розвиток бізнес-системи, визначити стратегічні цілі та обґрунтувати відповідно необхідні ресурси, які необхідні для усунення симптомів та причин настання негативних подій, та забезпечення досягнення позитивних ефектів.

В процесі нейролінгвістичного програмування доцільним є використання моделі SCORE (Symptoms – симптоми; Causes – причини; Outcome – результати; Effects – ефекти; Resources – ресурси) [1]. Наочно алгоритм прийняття управлінських рішень з розвитку бізнес-систем за моделлю SCORE представлено на рис. 9.

Алгоритм прийняття управлінських рішень з розвитку бізнес-систем за моделлю SCORE.

Рис. 9: Алгоритм прийняття управлінських рішень з розвитку бізнес-систем за моделлю SCORE.

Симптомами розвитку бізнес-систем є стан на поточний момент, причинами може бути ланцюжок причинно-наслідкових зв’язків, що призвели до поточного стану бізнес-системи, результатами є мета, до якої крокує бізнес-система, тобто її бажаний стан, ресурси – наявні можливості бізнес-системи для її функціонування та розвитку, ефекти – наслідки досягнення запланованих результатів для бізнес-системи та її оточення[2].

Таким чином, відповідно до алгоритму, для того щоб визначити стратегію розвитку бізнес-систем, спочатку слід провести діагностику її поточного стану та визначити симптоми проблем, потім необхідно провести аналіз ланцюжка причинно-наслідкових зв’язків, які призвели до відповідного стану, після цього сформувати майбутній цільовий стан та результативність функціонування бізнес-системи, після цього проаналізувати наявні ресурсні можливості та спрогнозувати ефекти від впровадження управлінських дій.

Модель SCORE дозволяє дієво та своєчасно приймати управлінські рішення щодо визначення траєкторії розвитку бізнес-систем, оскільки дозволяє виявити проблеми діяльності, запропонувати різноманітні стратегічні альтернативи та обґрунтувати вибір стратегії розвитку бізнес-систем. Реалізація моделі SCORE на практиці надасть можливість керівникам зосередити увагу на найважливішій інформації про вплив глобального середовища на розвиток бізнес-систем, вияв денні проблемних аспектів та визначенні цільових параметрів розвитку, що дозволятиме завдяки відповідним управлінським заходам здійснити перехід від поточного стану бізнес-системи до бажаного.

ЛІТЕРАТУРА

  1. Балацька Н.Ю. Оцінка проблемного простору розвитку підприємств ресторанного бізнесу на основі сучасних технологій нейролінгвістичного програмування. Проблеми економіки. 2019. № 4 (42). С. 121-126.
  2. Сніткіна І.А. Скорингова модель як метод аналізу платоспроможності підприємства. Проблеми системного підходу в економіці. 2019. № 5 (73). С. 127-133.