КЛАСТЕРІЗАЦІЯ БАНКІВ УКРАЇНИ ЗА ПОКАЗНИКАМИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ В СЕРЕДОВИЩІ PYTHON

Заржецький В.І.
магістр
vladislavzarzhetskyi@gmail.com
Яковлєв А.А.
бакалавр
ragnirim@gmail.com
ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Основним завданням центрального банку, а точніше служби банківського нагляду центрального банку, є забезпечення безпеки та фінансової стабільності банківської системи країни. Проблема забезпечення економічної безпеки держави в цілому, є предметом розгляду при дослідженні багатьох економічних відносин. При цьому безпека банківської системи відіграє особливу роль в забезпеченні економічної безпеки держави, що обумовлено проникненням банківської системи в усі сфери суспільного життя. [1]

Кластеризація банківської системи буде проходити за такими чинниками, які виділив Національний Банк України, як критично важливі для фінансової безпеки:

 • Н1 - Величина регулятивного капіталу. Це один з найбільш важливих показників діяльності банків. Він відображає здатність фінансової установи покривати фінансові ризики, що виникають в процесі діяльності.
 • Н2 - Норматив достатності капіталу. Відображає здатність банку розраховуватися за своїми зобов’язаннями. Чим вище значення адекватності регулятивного капіталу, тим більшу частину ризику приймають на себе власники банку.
 • Н3 - Норматив достатності основного капіталу (Н3), що визначається Національним банком за результатами оцінки стійкості банку для забезпечення дотримання банком нормативного та граничних значень нормативу Н3, установлених Національним банком.
 • Н6 - Норматив короткострокової ліквідності. Розраховується як співвідношення ліквідних активів до зобов’язань зі строком погашення до 1 року.
 • Н7 - Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента встановлюється з метою обмеження кредитного ризику, що виникає внаслідок невиконання зобов’язань окремими контрагентами.
 • Н8 - Норматив великих кредитних ризиків встановлюється з метою обмеження концентрації кредитного ризику за окремим контрагентом або групі контрагентів.
 • Н9 - Норматив максимального розміру кредитного ризику за операціями з пов’язаними особами (інсайдерами) встановлюється з метою обмеження ризику, що виникає при операціях з інсайдерами.
 • Н11 - Норматив інвестування в цінні папери за кожною установою встановлюється з метою контролю за інвестиційною діяльністю банків, в тому числі за прямими інвестиціями.
 • Н12 - Норматив Н12, на відміну від Н11, визначається як співвідношення загальної суми коштів, що інвестуються в придбання акцій, паїв, часток, інвестиційних сертифікатів юридичних осіб до статутного капіталу банку.
 • L13-1 - Норматив ризику загальної довгої відкритої валютної позиції.
 • L13-2 - Норматив ризику загальної короткої відкритої валютної позиціїю.
 • LCRвв - Норматив коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами.
 • LCRів - Норматив коефіцієнта покриття ліквідністю в іноземній валюті. [2]

Для початку потрібно визначити, на яку кількість кластерів слід ділити банки за показниками фінансової стійкості. Для цього була використана ієрархічна дендрограма.

Рис. 1. Ієрархічна дендрограма

На графіку видно, що проводити кластеризацію має сенс в 2 етапи. Спочатку поділити на 2 кластера, а потім розділити отримані кластери а менші групи. В результаті такого поділу вийшло 7 кластерів. Для перевірки якості утворених кластерів було проведено порівняння з кластерами, освіченими за допомогою методу К-середніх. Результатом даного порівняння є 98% збіг утворених кластерів. Єдиним банком, який не був однозначно віднесений до одного кластера є “КРЕДИТВЕСТ БАНК”.

У таблиці нижче представлена інформація за середнім значенням нормативних показників по кластерам.

Таблиця 1

Середні значення за кластерами

Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3 Кластер 4 Кластер 5 Кластер 6 Кластер 7
LCRbb 614.6400 10782.0500 2749.35333 681.1825 267,212162 295,065714 676,010909
LCRib 65114.3800 297.8200 1145.47 1782.726 250,936756 674,645714 366,469090
Л13-1 112.8745 0.1958 3.335633 4.603338 13.164808 6.087243 2.758564
Л13-2 104.8063 0.0808 0.174300 0.035850 0.810997 0.712629 0.335427
Н11 0.0000 0.0000 0.026667 0.093750 0.174595 0.747143 0.364545
Н12 0.0000 0.0000 0.056667 0.170000 0.193784 0.769286 0.701818
Н2 23.1900 271.8000 160.023333 82.038750 30.952432 30.460714 119.571818
Н3 17.6900 199.0300 158.906667 72.932500 23.710270 26.870000 80.310909
Н6 4442.3900 401.3800 390.776666 164.58 92,7794594 88,6057142 142,887272
Н7 62.8100 0.0300 16.856667 16.746250 19.152973 20.171429 14.671818
Н8 198.5300 0.0000 22.203333 74.787500 120.483243 99.895714 67.651818
Н9 0.1900 0.0000 5.880000 6.022500 11.706757 13.501429 7.472727

З цієї таблиці можна зробити наступні висновки:

 • У кластера 1 аномально величезні показники нормативів LCRib і Н6;
 • У кластера 2 аномально величезні показники нормативу LCRbb;
 • У кластера 3 Дуже великі показники нормативу LCRbb і великі показники нормативу LCRib;
 • У кластера 4 Дуже великі показники нормативу LCRib;
 • У кластера 5 найбільш середні, які нічим не вирізняються показники нормативів банківської безпеки;
 • У кластера 6 показники нормативу LCRib вище клатера 5, але нижче кластера 3;
 • У кластера 7 показники нормативу LCRbb на рівні кластера 4, але показники нормативу LCRib набагато нижче кластера 4.

Найсильніше банки ділять показники LCRbb і LCRib і що наступним етапом кластеризації може бути виключення цих параметрів для більш докладного розгляду банківської системи. Вплив цих двох параметрів, можливо, настільки велике в тому, що це відносно нові показники і банківський сектор ще не встиг адаптуватися до нових вимог Національного Банку України і, з цього, банки можна розділити на подібні кластери, які, з часом, стануть більш однорідними , як це можна спостерігати з іншими показниками.

В результаті кластеризації виділилося два кластера з аномальними банками, перший і другий кластера, а так само було встановлено, що при відкиданні зазначених впливових показників оптимальною кількістю кластерів для розподілу буде 5, серед яких знову осібно стоїть “Промінвестбанк”, для якого був створений окремий кластер.

Таким чином банки України поділилися на сім або п’ять кластерів, один з яких складається з банків з аномально високими характеристиками і до яких потрібно додаткову увагу з боку держави.