СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ В АСПЕКТІ МИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Петряєва З.Ф.
к.е.н., професор
petryaeva_zoya@i.ua
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (Україна)

Презентація

В час активного розвитку зовнішньоекономічної діяльності України на міжнародній арені роль митної діяльності в процесі забезпечення економічної безпеки регіону потребує конкретизації, визначення сучасних проблем та розробки рекомендацій щодо їх подолання. Динамічність бізнес-середовища, нестабільність функціонування суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності в сучасних ринкових умовах, складність внутрішніх процесів в митній діяльності зумовлюють актуальність проблеми, пов’язаної із забезпеченням економічної безпеки регіону в аспекті регулювання митної діяльності.

На сьогодні поняття митна діяльність ототожнюється із державною митною справою, визначення останнього наведено в Митному кодексі України поряд із принципами його здійснення. Обов’язок щодо здійснення митної справи покладено на органи доходів і зборів. У процесі митного контролю зазначені вище органи застосовують встановлені законодавством форми та методи. Види форм та методів митного контролю при їх практичному застосуванні тісно взаємопов’язані між собою. Об’єднує їх фактор місця, адже використання тієї чи іншої форми чи методу митного контролю за загальним правилом неможливе поза зоною митного контролю. Застосування тієї чи іншої форми митного контролю визначається як об’єктивними чинниками, так певною мірою й суб’єктивними чинниками (рівнем професійних знань, досвідом виконання саме цієї митної процедури чи митної операції, інформованістю митного службовця про обставини переміщення особи тощо). Таким чином, комплекс об’єктивних і суб’єктивних чинників зумовлює застосування тієї чи іншої форми й методу митного контролю. Сучасні проблеми забезпечення економічної безпеки регіону з точки зору функціонування зон митного контролю не можна розглядати окремо від проблем органів доходів і зборів України.

Статистичні показники діяльності митної служби не завжди публікуються, є неповними, однобокими та демонструють лише видимий позитив в діяльності служби, ретельно приховуючи негативні моменти. Зокрема, відсутня інформація щодо: стану запровадження системи електронного адміністрування ПДВ; списання безнадійної заборгованості; кількості платників податків, що припинили свою діяльність та були зняті з податкового обліку; кількості відмов у реєстрації податкових накладних із зазначенням підстав; кількості платників, яким було заблоковано подання електронної звітності або реєстрацію податкових накладних; стану та динаміки виконання індикативних показників надходження платежів до бюджету в розрізі всіх податків і зборів, а також в розрізі регіонів; кількості перевірок та суму узгоджених донарахувань податків і зборів, а також відповідних штрафних санкцій.

Проблемами у сфері митних відносин є: наявність високого обсягу контрабанди та «сірого» імпорту; необґрунтоване коригування митними органами митної вартості та необґрунтована відмова митних органів у випадках визначення митної вартості за іншими методами; наявність випадків безпідставного затримання вантажів внаслідок втручання в роботу митниць державних органів з правоохоронними функціями; відсутність практики притягнення до персональної відповідальності за неправомірні рішення, дії або бездіяльність посадових осіб митних органів усіх рівнів; виконання митними органами не властивих їм фіскальних функцій та функцій контролю за відповідність державним стандартам.

Враховуючи наявні проблеми в діяльності митних органів, запропоновано проведення реформ, доцільність здійснення яких сприятиме відновленню довіри платників податків до контролюючих органів, забезпеченню органами ДФС прав та законних інтересів громадян у сфері оподаткування та митної справи, неухильного виконання Конституції України, неухильного виконання рішень судових органів, зниженню витрат на утримання апарату служби та державних підприємств, що підпорядковані службі, збільшенню інвестиційної привабливості України та сприянню створення умов для розвитку бізнесу та економіки країни, пожвавлення ділової активності. Значна кількість рекомендацій, щодо забезпечення економічної безпеки регіону в митній діяльності зумовлено недосконалістю чинного митного законодавства та відсутністю відповідної кваліфікації працівників контролюючих органів. Вирішення зазначених проблем повинно стати одним із головних завдань органів виконавчої влади на найближчі роки. Адже, проведення реформ в Україні – це не тільки зміни законодавства або впровадження нових правил, але й перебудова мислення, зміна застарілих норм, які заважають розвитку.

ЛІТЕРАТУРА

  1. Васильців Т. Г. Економічна безпека підприємництва України: стратегія та механізми зміцнення: Монографія. – Львів : Арал, 2008. – 384 с.
  2. Вітер Д. В. Митна політика і стратегія митної безпеки ЄС у контексті спільної Європейської політики безпеки / Д. В. Вітер // Митна безпека. – 2011. – №1 – С.164–169.
  3. Іщук І. О. Митні ініціативи в глобальному просторі: моногр. / І. Іщук. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2007. – 304 с.
  4. Каромбович І. М. Митна система та її роль в регулюванні зовнішньої торгівлі України: моногр. / І. М. Карамбович. – Дніпро : АМСУ, 2009. – 281 с.