Огляд

Emblema

Запрошуємо Вас до участі у XV Міжнародній науково-практичній конференції “Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем” !

Мета конференції – обговорення наукових і практичних проблем економіко-математичного моделювання

 1. Секції конференції
 2. Публікації
 3. Порядок участі
 4. Фінансові умови
 5. Вимоги щодо оформлення материалів
 6. Організатори
 7. Програмний комітет
 8. Організаційний комітет

Секції конференції:

Секція 1. Економетричне моделювання та прогнозування соціально-економічних процесів (керівник – проф. Гур’янова Л.С.)

Секція 2. Моделі оцінки й аналізу соціально-економічного розвитку територій (керівник – доц. Полякова О.Ю.)

Секція 3. Моделі оцінки й аналізу рівня економічної безпеки (керівник – проф. Отенко І.П.)

Секція 4. Системний аналіз і прийняття рішень (керівник – проф. Чорноус Г.О.)

Секція 5. Інноваційні й інформаційні технології в бізнесі й освіті (керівник – проф. Бабенко В.О.)

Секція 6. Моделювання процесів у фінансово-банківській сфері (керівник – проф. Піскунова О.В.)

Секція 7. Моделі оцінки й аналізу соціальної напруги в регіональних системах (керівник – проф. Дмитришин Л.І.)

Секція 8. Моделі рефлексивного управління в економіці (керівник – проф. Максишко Н.К.)

Секція 9. Наука про дані (Data Science): аналітичні дослідження в економіці (керівник – проф. Захарченко П.В.)

Секція 10. Методи та моделі Machine Learning (керівник – проф. Рамазанов С.К.)

ПУБЛІКАЦІЇ

За результатами конференції плануються електронні видання міжнародної колективної монографії та збірки тез, а також обговорення матеріалів конференції на круглому столі та офіційному веб-сайті за адресою www.mpsesm.org

ДЛЯ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ НЕОБХІДНО:

- зареєструватися на сайті, що надасть Вам можливість ознайомитися детальніше з умовами проведення і подати заявку на участь в конференції;

- подати до 1 квітня 2024 р. оргкомітету заявку на участь, тексти тез доповіді та/або розділ в міжнародну колективну монографію в електронному вигляді на сайті конференції за адресою www.mpsesm.org/zayavka чи за електронною адресою info@mpsesm.org;

- прийняти участь у обговоренні матеріалів конференції на сайті (11-12.04.2024 р.).

ФІНАНСОВІ УМОВИ

З огляду на ускладнені умови проведення конференції під час воєнного стану організаційний комітет бере на себе зобов’язання з проведення конференції безкоштовно для її учасників.

ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

 • Шрифт: Times New Roman 14 кегль, інтервал – 1,5, поля 20 мм з усіх сторін.
 • Оформлення: праворуч у верхньому куті потрібно вказати П.І.Б (українською та англійською мовами окремими рядками), науковий ступінь та вчене звання автора, місце роботи, e-mail.
 • Назва: українською та англійською мовами окремими рядками (для тез тільки мовою доповіді).
 • Анотація: українською та англійською не менш п’яти рядків для кожної мови (для тез тільки мовою доповіді).
 • Ключові слова (тільки для монографії): українською та англійською мовами перед основним текстом.
 • Мова: українська, англійська.
 • Обсяг: 2-3 сторінки основного тексту для тез та не менш 12 сторінок для підрозділу в монографії.
 • Обов’язковою умовою участі в конференції та обговорення матеріалів на сайті є наявність презентації доповіді, що може також супроводжуватися відео або аудіоверсією доповіді.

ОРГАНІЗАТОРИ

 • МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
 • Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
 • Київський національний університет імені Тараса Шевченка
 • Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
 • Львівський національний університет імені Івана Франка
 • ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана"
 • Національний університет "Києво-Могилянська академія"
 • Національний технічний університет "ХПІ"
 • Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
 • НАУ ім. М. Є. Жуковського «ХАІ»
 • Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України
 • Інститут економіки промисловості НАН України
 • University of Economics in Bratislava (Словаччина)
 • Bratislava University of Economics and Management (Словаччина)
 • Warsaw School of Economics, SGH (Польща)
 • Humanitas University (Польща)
 • University of National and World Economy (Болгарія)
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Польща)
 • Jagiellonian University (Польща)
 • Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (Мексика)
 • GEA College (Словенія)
 • ТОВ «МЕХАТРОНІКА» (Україна)

 

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

Геєць В.М. – д.е.н., проф., радник Президії НАН України, директор Інституту економіки та прогнозування НАН України (м. Київ)
Пономаренко В.С. – д.е.н., проф., член-кореспондент НАПН України, ректор Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця (м. Харків)
Кизим М.О. – д.е.н., проф., член-кореспондент НАН України, проректор з науково-педагогічної роботи, економіки та стратегічного розвитку ХНУМГ ім. О. М. Бекетова (м. Харків)
Бабенко В.О. – д.е.н., проф. кафедри міжнародної електронної комерції та готельно-ресторанної справи ХНУ ім. В.Н. Каразіна (м. Харків)
Батциос Хрістос – проф. Університету Аристотеля в Салоніках (Греція)
Благун І.С. – д.е.н., проф. Католицького університету (м. Люблін, Польща)
Бояринова К.О. – д.е.н., проф., зав. кафедри економічної кібернетики, НТУ України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"(м. Київ)
Буртняк І.В. – д.е.н., проф. кафедри економічної кібернетики Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника (м. Івано-Франківськ)
Гур’янова Л.С. – д.е.н., проф., зав. кафедри економічної кібернетики і системного аналізу ХНЕУ ім. С.Кузнеця (м. Харків)
Віндспергер Джозеф – проф. Віденського університету (Австрія)
Калашников В.В. – д.ф.-м.н., проф., Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (м. Монтеррей)
Клебанова Т.С. – д.е.н., проф. кафедри економічної кібернетики і системного аналізу ХНЕУ ім. С.Кузнеця (м. Харків)
Кононова К.Ю. – д.е.н., проф. кафедри економічної кібернетики та прикладної економіки ХНУ ім. В.Н. Каразіна (м. Харків)
Матвійчук А.В. – д.е.н., проф., директор Інституту моделювання та інформаційних технологій в економіці, генеральний директор Наукового парку КНЕУ ім. В. Гетьмана (м. Київ)
Нежинський Едуард – PhD, проф., кафедра економічної політики, Економічний університет в Братиславі, Словацька академія наук (Словаччина)
Пельова Яна – PhD., віце-ректор з керування академічними проєктами, Економічний університет в Братиславі (Словаччина)
Піотровська Марія – проф., зав. кафедри математичної економіки Вроцлавського економічного університету (Польща)
Рассел Джеррард – проф. Бізнес-школи ім. Джона Касса Лондонського міського університету (Великобританія)
Серва Доброміль – д-р хаб., проф. Варшавського економічного університету (Польща)
Соловйов В.М. – д.ф.-м.н., проф., зав. кафедри інформатики та прикладної математики КДПУ (м. Кривий Ріг)
Якуб Є.С. – д.ф-м.н., проф., зав. кафедри економічної кібернетики ОДЕУ (м. Одеса)

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Артим-Дрогомирецька З.Б. – к.е.н., зав. кафедри економічної кібернетики Львівського національного університету (м. Львів) Роберт Брумнік – д-р кримінального права, юстиції та безпеки, проф., GEA College (м. Любляна)
Вавак Тадеуш – д-р хаб., Ягелонський університет (м. Краків)
Вітлінський В.В. – д.е.н., проф. кафедри математичного моделювання та статистики КНЕУ ім. В. Гетьмана (м. Київ)
Вовк В.М. – д.е.н., проф. кафедри економічної кібернетики Львівського національного університету (м. Львів)
Гамалій В.Ф. – д.ф.-м.н., професор кафедри цифрової економіки та системного аналізу КНТЕУ (м. Київ)
Григорук П.М. – д.е.н., проф., зав. кафедри автоматизованих систем і моделювання в економіці Хмельницького національного університету (м. Хмельницький)
Даніч В.М. – д.е.н., проф. кафедри економічної кібернетики та прикладної економіки ХНУ (м. Харків)
Жерліцин Д.М. – д.е.н., проф. кафедри цифрових технологій та проєктно-аналітичних рішень, Технічний Університет «Метінвест Політехніка» (м. Запоріжжя)
Жуковські Маріан – д-р хаб., Католицький університет (м. Люблін)
Заруба В.Я. – д.е.н., проф. кафедри маркетингу НТУ «ХПІ» (м. Харків)
Захарченко П.В. – д.е.н., проф., зав. кафедри економіки, підприємства та фінансів БДПУ (м. Бердянськ)
Іванов Р.В. – д.е.н., проф., зав. кафедри економічної кібернетики Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (м. Дніпро)
Кавун С.В. – д.е.н., проф., зав. кафедри комп’ютерних інформаційних систем та технологій, МАУП (м. Київ), IBM ML/DL Data Scientist Instructor, Senior ML/Data Science Developer, Kasko2go AG (Zug, Switzerland)
Ковальчук К.Ф. – д.е.н., проф., декан факультету економіки і менеджменту, Український державний університет науки і технологій (м. Дніпро)
Левицький С.І. – д.е.н., доц., завідувач кафедри економічної кібернетики та інженерії програмного забезпечення Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій (м. Запоріжжя)
Лук’яненко І.Г. – д.е.н., проф., зав. кафедри фінансів Національного університету "Києво-Могилянська Академія" (м. Київ)
Ляшенко О.І. – д.е.н., проф., зав. кафедри економічної кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ)
Максишко Н.К. – д.е.н., проф., зав. кафедри економічної кібернетики ЗНУ (м. Запоріжжя)
Меркулова Т.В. – д.е.н., проф., зав. кафедри економічної кібернетики та прикладної економіки ХНУ (м. Харків)
Ніколаєв О.Г. – д.ф.-м.н., проф., зав. кафедри вищої математики та системного аналізу НАУ ім. М. Є. Жуковського «ХАІ» (м. Харків)
Отенко І.П. – д.е.н., проф., зав. кафедри міжнародних економічних відносин ХНЕУ ім. С. Кузнеця(м. Харків)
Порохня В.М. – д.е.н., проф. кафедри економіки Класичного приватного університету (м. Запоріжжя)
Рамазанов С.К. – д.е.н., д.т.н., проф. кафедри інформаційних систем в економіці КНЕУ ім. В. Гетьмана (м. Київ)
Соколовська З.М. – д.е.н., проф., зав. кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій ОНПУ (м. Одеса)
Тімчев Марко – д-р, Університет національного і світового господарства (м. Софія)
Турлакова С.С. – д.е.н., п.н.с. відділу фінансово-економічних проблем використання виробничого потенціалу Інституту економіки промисловості НАН України (м. Київ)
Фабуш Міхал – доктор філософії, проректор з міжнародного співробітництва завідувач кафедри економіки та фінансів, Братиславський університет економіки та менеджменту (Словаччина)
Філіп Станіслав – перший віце-ректор, Братиславський університет економіки та менеджменту (Словаччина)
Христіановський В.В. – д.е.н., проф. кафедри економічної та управлінської аналітики ДонНУ (м. Вінниця)
Яценко Р.М. – к.е.н., доц., керівник відділу електронних засобів навчання ХНЕУ ім. С.Кузнеця (м. Харків)