Огляд

Emblema

Запрошуємо Вас до участі у XIV Міжнародній науково-практичній конференції “Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем” !

Мета конференції – обговорення наукових і практичних проблем економіко-математичного моделювання

 1. Секції конференції
 2. Публікації
 3. Порядок участі
 4. Фінансові умови
 5. Вимоги щодо оформлення материалів
 6. Організатори
 7. Програмний комітет
 8. Організаційний комітет

Секції конференції:

Секція 1. Економетричне моделювання та прогнозування соціально-економічних процесів (керівник – проф. Гур’янова Л.С.)

Секція 2. Моделі оцінки й аналізу соціально-економічного розвитку територій (керівник – доц. Полякова О.Ю.)

Секція 3. Моделі оцінки й аналізу рівня економічної безпеки (керівник – проф. Отенко І.П.)

Секція 4. Системний аналіз і прийняття рішень (керівник – проф. Чорноус Г.О.)

Секція 5. Інноваційні й інформаційні технології в бізнесі й освіті (керівник – проф. Бабенко В.О.)

Секція 6. Моделювання процесів у фінансово-банківській сфері (керівник – проф. Піскунова О.В.)

Секція 7. Моделі оцінки й аналізу соціальної напруги в регіональних системах (керівник – проф. Дмитришин Л.І.)

Секція 8. Моделі рефлексивного управління в економіці (керівник – проф. Максишко Н.К.)

Секція 9. Наука про дані (Data Science): аналітичні дослідження в економіці (керівник – проф. Захарченко П.В.)

Секція 10. Методи та моделі Machine Learning (керівник – проф. Рамазанов С.К.)

ПУБЛІКАЦІЇ

За результатами конференції плануються електронні видання міжнародної колективної монографії та збірки тез, а також обговорення матеріалів конференції на круглому столі та офіційному веб-сайті за адресою www.mpsesm.org

Програмним комітетом конференції повні (до 16 стор. LNCS) і короткі (10-12 стор. LNCS) дослідні роботи, які подані англійською мовою і пройшли процедуру рецензування, можуть бути опубліковані за згоди авторів в CEUR Workshop Proceedings.

ДЛЯ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ НЕОБХІДНО:

- зареєструватися на сайті, що надасть Вам можливість ознайомитися детальніше з умовами проведення і подати заявку на участь в конференції;

- подати до 1 квітня 2023 р. оргкомітету заявку на участь, тексти тез доповіді та/або розділ в міжнародну колективну монографію в електронному вигляді на сайті конференції за адресою www.mpsesm.org/zayavka чи за електронною адресою info@mpsesm.org;

- за умови участі в CEUR Workshop Proceedings подати до 1 березня 2023 р. дослідну роботу в електронному вигляді на сайті конференції за адресою www.mpsesm.org/zayavka;

- прийняти участь у круглому столі конференції 7 квітня 2023 р. або обговоренні матеріалів конференції на сайті (6-7.04.2023 р.). Для авторів дослідних робіт, рекомендованих програмним комітетом до публікації в CEUR Workshop Proceedings, участь в круглому столі конференції, доповідь і презентація є обов'язковими.

ФІНАНСОВІ УМОВИ

З огляду на ускладнені умови проведення конференції під час воєнного стану організаційний комітет бере на себе зобов’язання з проведення конференції безкоштовно для її учасників.

ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

Тези та міжнародна монографія

 • Шрифт: Times New Roman 14 кегль, інтервал – 1,5, поля 20 мм з усіх сторін.
 • Оформлення: праворуч у верхньому куті потрібно вказати П.І.Б (українською та англійською мовами окремими рядками), науковий ступінь та вчене звання автора, місце роботи, e-mail.
 • Назва: українською та англійською мовами окремими рядками (для тез тільки мовою доповіді).
 • Анотація: українською та англійською не менш п’яти рядків для кожної мови (для тез тільки мовою доповіді).
 • Ключові слова (тільки для монографії): українською та англійською мовами перед основним текстом.
 • Мова: українська, англійська.
 • Обсяг: 2-3 сторінки основного тексту для тез та не менш 12 сторінок для підрозділу в монографії.
 • Обов’язковою умовою участі в конференції та обговорення матеріалів на сайті є наявність презентації доповіді, що може також супроводжуватися відео або аудіоверсією доповіді.

CEUR Workshop Proceedings

До матеріалів, що подаються до CEUR Workshop Proceedings, застосовуються особливі вимоги щодо оформлення, що наведені на веб-сайті CEUR. Рекомендовано використовувати LNCS-шаблони виключно у форматі Microsoft Word. Очна участь одного з авторів в круглому столі конференції з доповіддю та презентацією є обов'язковою.

ОРГАНІЗАТОРИ

 • МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
 • Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
 • Київський національний університет імені Тараса Шевченка
 • Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
 • Львівський національний університет імені Івана Франка
 • ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана"
 • Національний університет "Києво-Могилянська академія"
 • Національний технічний університет "ХПІ"
 • Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
 • НАУ ім. М. Є. Жуковського «ХАІ»
 • Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України
 • Інститут економіки промисловості НАН України
 • University of Economics in Bratislava (Словаччина)
 • Bratislava University of Economics and Management (Словаччина)
 • Warsaw School of Economics, SGH (Польща)
 • Humanitas University (Польща)
 • University of National and World Economy (Болгарія)
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Польща)
 • Jagiellonian University (Польща)
 • Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (Мексика)
 • GEA College (Словенія)
 • ТОВ «МЕХАТРОНІКА» (Україна)

 

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

Геєць В.М. – д.е.н., проф., радник Президії НАН України, директор Інституту економіки та прогнозування НАН України (м. Київ)
Пономаренко В.С. – д.е.н., проф., член-кореспондент НАПН України, ректор Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця (м. Харків)
Кизим М.О. – д.е.н., проф., член-кореспондент НАН України, проректор з науково-педагогічної роботи, економіки та стратегічного розвитку ХНУМГ ім. О. М. Бекетова (м. Харків)
Батциос Хрістос – проф. Університету Аристотеля в Салоніках (Греція)
Благун І.С. – д.е.н., проф. Католицького університету (м. Люблін, Польща)
Буртняк І.В. – д.е.н., проф. кафедри економічної кібернетики Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника (м. Івано-Франківськ)
Бабенко В.О. – д.е.н., проф. кафедри міжнародної електронної комерції та готельно-ресторанної справи ХНУ ім. В.Н. Каразіна (м. Харків)
Гур’янова Л.С. – д.е.н., проф., зав. кафедри економічної кібернетики і системного аналізу ХНЕУ ім. С.Кузнеця (м. Харків)
Віндспергер Джозеф – проф. Віденського університету (Австрія)
Калашников В.В. – д.ф.-м.н., проф., Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (м. Монтеррей)
Клебанова Т.С. – д.е.н., проф. кафедри економічної кібернетики і системного аналізу ХНЕУ ім. С.Кузнеця (м. Харків)
Кононова К.Ю. – д.е.н., проф. кафедри економічної кібернетики та прикладної економіки ХНУ ім. В.Н. Каразіна (м. Харків)
Матвійчук А.В. – д.е.н., проф., директор Інституту моделювання та інформаційних технологій в економіці, генеральний директор Наукового парку КНЕУ ім. В. Гетьмана (м. Київ)
Нежинський Едуард – PhD, проф., кафедра економічної політики, Економічний університет в Братиславі, Словацька академія наук (Словаччина)
Пельова Яна – PhD., віце-ректор з керування академічними проєктами, Економічний університет в Братиславі (Словаччина)
Піотровська Марія – проф., зав. кафедри математичної економіки Вроцлавського економічного університету (Польща)
Рассел Джеррард – проф. Бізнес-школи ім. Джона Касса Лондонського міського університету (Великобританія)
Серва Доброміль – д-р хаб., проф. Варшавського економічного університету (Польща)
Соловйов В.М. – д.ф.-м.н., проф., зав. кафедри інформатики та прикладної математики КДПУ (м. Кривий Ріг)
Якуб Є.С. – д.ф-м.н., проф., зав. кафедри економічної кібернетики ОДЕУ (м. Одеса)

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Артим-Дрогомирецька З.Б. – к.е.н., зав. кафедри економічної кібернетики Львівського національного університету (м. Львів) Роберт Брумнік – д-р кримінального права, юстиції та безпеки, проф., GEA College (м. Любляна)
Вавак Тадеуш – д-р хаб., Ягелонський університет (м. Краків)
Вітлінський В.В. – д.е.н., проф. кафедри математичного моделювання та статистики КНЕУ ім. В. Гетьмана (м. Київ)
Вовк В.М. – д.е.н., проф. кафедри економічної кібернетики Львівського національного університету (м. Львів)
Гамалій В.Ф. – д.ф.-м.н., професор кафедри цифрової економіки та системного аналізу КНТЕУ (м. Київ)
Григорук П.М. – д.е.н., проф., зав. кафедри автоматизованих систем і моделювання в економіці Хмельницького національного університету (м. Хмельницький)
Даніч В.М. – д.е.н., проф. кафедри економічної кібернетики та прикладної економіки ХНУ (м. Харків)
Жерліцин Д.М. – д.е.н., проф., зав. кафедри економічної кібернетики, Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ)
Жуковські Маріан – д-р хаб., Католицький університет (м. Люблін)
Заруба В.Я. – д.е.н., проф. кафедри маркетингу НТУ «ХПІ» (м. Харків)
Захарченко П.В. – д.е.н., проф., зав. кафедри економіки, підприємства та фінансів БДПУ (м. Бердянськ)
Іванов Р.В. – д.е.н., проф., зав. кафедри економічної кібернетики Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (м. Дніпро)
Кавун С.В. – д.е.н., проф., зав. кафедри комп’ютерних інформаційних систем та технологій, МАУП (м. Київ), IBM ML/DL Data Scientist Instructor, Senior ML/Data Science Developer, Kasko2go AG (Zug, Switzerland)
Ковальчук К.Ф. – д.е.н., проф., декан факультету економіки і менеджменту, Український державний університет науки і технологій (м. Дніпро)
Левицький С.І. – д.е.н., доц., завідувач кафедри економічної кібернетики та інженерії програмного забезпечення Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій (м. Запоріжжя)
Лук’яненко І.Г. – д.е.н., проф., зав. кафедри фінансів Національного університету "Києво-Могилянська Академія" (м. Київ)
Ляшенко О.І. – д.е.н., проф., зав. кафедри економічної кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ)
Максишко Н.К. – д.е.н., проф., зав. кафедри економічної кібернетики ЗНУ (м. Запоріжжя)
Меркулова Т.В. – д.е.н., проф., зав. кафедри економічної кібернетики та прикладної економіки ХНУ (м. Харків)
Ніколаєв О.Г. – д.ф.-м.н., проф., зав. кафедри вищої математики та системного аналізу НАУ ім. М. Є. Жуковського «ХАІ» (м. Харків)
Отенко І.П. – д.е.н., проф., зав. кафедри міжнародних економічних відносин ХНЕУ ім. С. Кузнеця(м. Харків)
Порохня В.М. – д.е.н., проф. кафедри економіки Класичного приватного університету (м. Запоріжжя)
Рамазанов С.К. – д.е.н., д.т.н., проф. кафедри інформаційних систем в економіці КНЕУ ім. В. Гетьмана (м. Київ)
Соколовська З.М. – д.е.н., проф., зав. кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій ОНПУ (м. Одеса)
Тімчев Марко – д-р, Університет національного і світового господарства (м. Софія)
Турлакова С.С. – д.е.н., п.н.с. відділу фінансово-економічних проблем використання виробничого потенціалу Інституту економіки промисловості НАН України (м. Київ)
Фабуш Міхал – доктор філософії, проректор з міжнародного співробітництва завідувач кафедри економіки та фінансів, Братиславський університет економіки та менеджменту (Словаччина)
Філіп Станіслав – перший віце-ректор, Братиславський університет економіки та менеджменту (Словаччина)
Христіановський В.В. – д.е.н., проф. кафедри економічної та управлінської аналітики ДонНУ (м. Вінниця)
Яценко Р.М. – к.е.н., доц., керівник відділу електронних засобів навчання ХНЕУ ім. С.Кузнеця (м. Харків)